Home Aanmelden Inloggen Contact

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van, en overeenkomsten gesloten tussen opdrachtgever(s) enerzijds en SchuldendeBaas B.V. anderzijds, alsmede alle diensten en werkzaamheden van en door de medewerkers van SchuldendeBaas B.V. en van diegenen die namens SchuldendeBaas B.V. werkzaamheden verrichten, tenzij hiervan door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

SchuldendeBaas©.: is een B.V die naar Nederlands recht, diensten verleent waarbij zij zich ten doel stelt het faciliteren en verlenen van een online communicatieplatform ten dienste van schuldhulpverleners en opdrachtgevers enerzijds, met diens schuldenaars anderzijds, alsmede het verzamelen van statistische informatie over de dienstverlening via dit communicatieplatform ten behoeve van een beter beheer en verbetering van de diensten verleend door opdrachtgever(s);

Opdrachtgever: de privaat- of bestuursrechtelijke rechtspersoon die als opdrachtgever de overeenkomst met SchuldendeBaas B.V. sluit;

De overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en SchuldendeBaas B.V.;

Schuldenaar: de natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtgever een contractuele relatie is aangegaan in het kader van schuldhulpverlening;

Werkgever: de werkgever met wie de schuldenaar eventueel een arbeidsovereenkomst heeft gesloten en die schuldenaar via en middels een opdrachtgever bij SchuldendeBaas B.V. faciliteert;

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5 Indien SchuldendeBaas B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat SchuldendeBaas B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SchuldendeBaas B.V.. Het staat SchuldendeBaas B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door medewerkers van SchuldendeBaas B.V. en/of derden namens SchuldendeBaas B.V. uit te (laten) voeren. De werking van artikel 404 en 407 lid 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

 

3.1 Iedere privaat- of bestuursrechtelijke rechtspersoon in Nederland kan zich wenden tot SchuldendeBaas B.V. met een aanvraag om gebruik te kunnen maken van de diensten van SchuldendeBaas B.V..

3.2 Iedere natuurlijke persoon in Nederland kan zich wenden tot SchuldendeBaas B.V. met een
aanvraag tot schuldhulpverlening. Hierbij dient aan onderstaande voorwaarden te worden voldaan:

a) de natuurlijke persoon moet meerderjarig zijn (=ouder dan 18 jaar), en;
b) de natuurlijke persoon moet een vaste woon- of verblijfsplaats hebben in een gemeente die reeds als opdrachtgever bij SchuldendeBaas B.V. bekend is of wil worden, of;

c) de natuurlijke persoon is als werknemer in dienst bij een werkgever die schuldhulpverlening voor de natuurlijke persoon inkoopt bij een opdrachtgever die reeds bij SchuldendeBaas B.V. bekend is of wil worden, en;
c) de natuurlijke persoon moet zich kunnen legitimeren d.m.v. een geldig legitimatiebewijs, en;

d) de opdrachtgever en/of werkgever moet in staat zijn de kosten voor schuldhulpverlening te kunnen voldoen.

 

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door een in tweevoud ondertekende overkoepelende (raam)overeenkomst tussen partijen over meerdere af te nemen diensten en/of deelovereenkomsten, al dan niet gevolgd door of afzonderlijk als gevolg van ondertekening of indiening van opdrachtgever van een daartoe bestemd (elektronisch) inschrijvings- of aanmeldingsformulier, dan wel de (elektronische) bevestiging door SchuldendeBaas B.V. van een aan haar gerichte aanmelding.
4.2 De looptijd van de overeenkomst wordt in de opdrachtbevestiging vermeld en geldt als overeengekomen tussen partijen.
4.3 Na afloop van bovengenoemde looptijd kan opdrachtgever SchuldendeBaas B.V. om verlenging verzoeken.

4.4 Tot één maand voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden kan de opdracht worden geannuleerd. Eventueel door SchuldendeBaas B.V. in de voorbereiding van de uitvoering reeds gemaakte kosten en (tijdsevenredig) honorarium zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.5 Indien de overeenkomst wordt geannuleerd binnen één maand doch uiterlijk 14 dagen voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden van een opdracht, is opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd en de volledige reeds gemaakte en nog te maken kosten voorzover die door SchuldendeBaas B.V. niet meer kunnen worden geannuleerd.

4.6 Bij annulering van de opdracht binnen 14 dagen voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden zal opdrachtgever het volledige overeengekomen honorarium alsmede de volledige kosten verschuldigd zijn.

4.7 Zowel opdrachtgever als SchuldendeBaas B.V. kunnen onder schriftelijke opgaaf van reden de overeenkomst na aanvang van de werkzaamheden tussentijds beëindigen tegen het einde van de lopende kalendermaand, met inachtname van een opzegtermijn van een maand.
4.8 Indien de overeenkomst binnen de eerste 12 maanden na aanvang van de overeenkomst wordt beëindigd, is opdrachtgever aan SchuldendeBaas B.V. het bedrag gelijk aan de resterende looptijd vanaf de datum van opzegging tot en met deze eerste 12 maanden verschuldigd.

4.9 Tot twee weken voor de overeengekomen datum van aanvang van de werkzaamheden, kunnen de in het kader van de opdracht reeds gemaakte coaching-, assessment-, en consultantancy-afspraken met opdrachtgever kosteloos worden gewijzigd. Wordt binnen de hierboven genoemde termijn een reeds gemaakte afspraak gewijzigd, dan blijft de opdrachtgever met betrekking tot die afspraak het conform de offerte overeengekomen bedrag verschuldigd, onverminderd het recht van SchuldendeBaas B.V. om voor de nieuwe afspraak hetzelfde bedrag in rekening te brengen.

 

5. Volgens de Wet Financieel Toezicht (Wft) is SchuldendeBaas B.V. verplicht haar opdrachtgevers te identificeren en daarvan vastlegging(en) te maken. Indien bij de werkzaamheden eventuele ongebruikelijke transacties worden geconstateerd, is SchuldendeBaas B.V. verplicht hiervan melding te doen bij de betreffende autoriteiten.

 

6.1 SchuldendeBaas B.V. is verplicht de opdrachtgever op de hoogte te stellen van de hoogte van de vergoedingen alvorens een overeenkomst tussen SchuldendeBaas B.V. en opdrachtgever wordt opgesteld en ondertekend.

6.2 SchuldendeBaas B.V. dient opdrachtgever, schriftelijk en tijdig van te voren op de hoogte te stellen van tussentijdse wijziging in de door SchuldendeBaas B.V. gehanteerde vergoedingen, tarieven of het honorarium bij doorlopende afname van de diensten door opdrachtgever op basis van een duurovereenkomst. Slechts na schriftelijke instemming van opdrachtgever met de wijziging als hiervoor bedoeld, is SchuldendeBaas B.V. gerechtigd de wijzigingen bij opdrachtgever door te voeren of bij opdrachtgever te factureren.

6.3 Als opdrachtgever het niet eens is met de wijziging als in het voorgaande artikellid bedoeld, kan SchuldendeBaas B.V. dan wel de opdrachtgever er voor kiezen de overeenkomst te beëindigen. Het beëindigen van de overeenkomst ontslaat opdrachtgever niet van het betalen van de beëindigingkosten. Als opdrachtgever niet binnen één maand schriftelijk om beëindiging vraagt, zal SchuldendeBaas B.V. de betreffende wijziging doorvoeren en bij opdrachtgever in rekening brengen.

6.4 SchuldendeBaas B.V. dient de opdrachtgever, schriftelijk en tijdig als mogelijk van te voren op de hoogte te stellen van meerwerk of extra kosten die niet zijn voorzien en/of overeengekomen. Slechts na schriftelijke overeenstemming over deze extra kosten tussen partijen is SchuldendeBaas B.V. gerechtigd de gewijzigde kosten bij opdrachtgever door te voeren of (tussentijds) bij opdrachtgever te factureren.

6.5 Indien opdrachtgever verzuimt tussentijdse in rekening gebrachte kosten als bedoeld in het voorgaande artikellid aan SchuldendeBaas B.V. te vergoeden, kan de hulpverlening eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging door SchuldendeBaas B.V. worden opgeschort of beëindigd.

 

7.1 Als gevolg van de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever het overeengekomen honorarium vermeerderd met omzetbelasting verschuldigd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 De (voorschot-)declaraties van SchuldendeBaas B.V. dienen uiterlijk 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, tenzij bij de declaratie een andere betalingstermijn is vermeld.

7.3 Alleen betaling door bijschrijving op een van de ten name van SchuldendeBaas B.V. gestelde bank-of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van vol­doening, leidt tot kwijting van de Opdrachtgever.

7.4 Bij gebreke van tijdige betaling komt opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren, en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.

7.5 Indien SchuldendeBaas B.V. invorderingsmaatregelen treft tegen een opdrachtgever die in verzuim is, wordt een bedrag gelijk aan 15% van het openstaande saldo, doch met een minimum van € 250,--, ten laste van Opdrachtgever als invorderingskosten in aanvulling op de wettelijke rente in rekening gebracht . De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invorderingbij het uit handen geven van invordering door SchuldendeBaas B.V. zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.5 Indien opdrachtgever in verzuim is komen te verkeren als bedoeld in het voorgaande artikellid kan de hulpverlening eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging door SchuldendeBaas B.V. worden opgeschort of beëindigd.

7.6 SchuldendeBaas B.V. is steeds gerechtigd (ook tussentijds) de betaling van een voorschot door opdrachtgever te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafre­kening van de opdracht. SchuldendeBaas B.V. is niet gehouden een aanvang te maken met de werkzaamheden totdat het voorschot is voldaan.

 

8.1 SchuldendeBaas B.V. voldoet aan alle bepalingen opgenomen in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. SchuldendeBaas B.V. is aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens.
8.2 SchuldendeBaas B.V. is verplicht de opdrachtgever op diens eerste verzoek op de hoogte te stellen van wat er gebeurt met door SchuldendeBaas B.V. bewaarde en beheerde persoonsgegevens.

 

9.1 De opdrachtgever kan een klacht indienen bij SchuldendeBaas B.V., indien deze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden, dan wel de overeenkomst.

9.2 Opdrachtgever dient in eerste instantie zijn ontevredenheid dan wel klacht mondeling of schriftelijk te bespreken met SchuldendeBaas B.V. om zo mogelijk gezamenlijk tot een juiste oplossing te komen. Mocht dit niet leiden tot een juiste oplossing dient de opdrachtgever zijn klacht schriftelijk te overleggen, waarna SchuldendeBaas B.V. verplicht is de klacht binnen 14 dagen af te handelen. Als de opdrachtgever zich niet kan vinden in de afhandeling van zijn klacht kan hij zich tot een derde partij wenden.

 

10.1 De aansprakelijkheid van SchuldendeBaas B.V. voor schade, voort­vloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht wordt uitgesloten, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid van de zijde van SchuldendeBaas B.V..

10.2 De aansprakelijkheid van SchuldendeBaas B.V. en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van SchuldendeBaas B.V. wordt uitgekeerd.

10.3 Bij eventuele aansprakelijkheid van SchuldendeBaas B.V. of haar medewerkers waartegenover geen dekking door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt geboden, is beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de opdracht (exclusief BTW)  waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.4 De aansprakelijkheid voor gevolg- en immateriële schade, dan wel enige andere vorm van aanvullende schade waaronder onder meer gederfde omzet of winst dient te worden begrepen, wordt uitgesloten.

10.5 SchuldendeBaas B.V. is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar SchuldendeBaas B.V. weinig of geen invloed op kan uitoefenen. SchuldendeBaas B.V. kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de prestaties van een derde. SchuldendeBaas B.V. is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. De keuze van de door SchuldendeBaas B.V. in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldig­heid.

10.6 SchuldendeBaas B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting noch aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden indien zij in de nakoming van haar verplichtingen gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SchuldendeBaas B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SchuldendeBaas B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SchuldendeBaas B.V. of van derden, en een door derden onrechtmatig verkregen toegang tot en toe-eigening dan wel misbruik van gegevens welke door SchuldendeBaas B.V. worden bewaard daaronder begrepen. Activiteiten door hackers gericht op toegang tot en het verkrijgen van voornoemde gegevens dient te worden gezien als een van buiten komende omstandigheid waarvoor SchuldendeBaas B.V. als gevolg van overmacht niet aansprakelijk kan worden gehouden. SchuldendeBaas B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SchuldendeBaas B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

  1. SchuldendeBaas B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  2. Voorzover SchuldendeBaas B.V. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SchuldendeBaas B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10.9 Uiterlijk twee maanden nadat opdrachtgever jegens SchuldendeBaas B.V. aangeeft dat ten aanzien van een natuurlijk persoon de dienstverlening door SchuldendeBaas B.V. niet langer nodig is, zal SchuldendeBaas B.V. alle informatie die tot de betreffende natuurlijke persoon te herleiden is verwijderen.

 

11. De opdrachtgever vrijwaart SchuldendeBaas B.V. tegen alle aanspraken van derden, de door SchuldendeBaas B.V. in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van SchuldendeBaas B.V..

 

12.1 De rechtsverhouding tussen SchuldendeBaas B.V. en haar opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van ander recht.

12.2 Alleen de rechtbank Zeeland West-Brabant is bevoegd van geschillen tussen SchuldendeBaas B.V. en haar opdrachtgever(s) kennis te nemen.

 

 

 

 

 

MELD U NU AAN

Controleer nu of SchuldendeBaas wordt aangeboden in uw gemeente:

STEL UW VRAAG